Tělocvična 16:00 - 17:00. 

Adéla 

Tělocvična 16:00 - 17:00. 

Adéla 

Tělocvična 16:00 - 17:00. 


Adéla 

 

ADÉLA ŠNOBELOVÁ

trenér

Telefon: 737 704 155
Email:  adela.snobelova@seznam.cz